Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรี สอบถามเรื่องแรงงานต่างด้าวค่ะ 1.ใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุ 14 มิถุนายน 2555 ต้องทำอย่างไรต่อไป 2.แรงงานต่างด้าวที่ไปพิสูจน์สัญชาตินี้ พิสูจน์ทำไม เพื่อต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าวหรือ เพื่อทำพลาสปอร์ต ด้วยความเคารพอย่างสูง

TOP