Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรี กระผมและเพื่อนๆพนักงานระดับ ปวส.ทุกคน เห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยขาดแรงงานระดับปวช-ปวส.เป็นจำนวนมาก เท่าที่กระผมลองสำรวจมานักศึกษาส่วนมากต้องการจะศึกษาต่อระดับปริญาตรีมากกว่าอันเนื่องมาจากอัตราค่าจ้างที่แตกกันอย่มาก จากระดับ ปวส แต่ก่อนอยู่ที่ประมาณ 7000 บาทส่วนระดับปริญาตรีแต่ก่อนอยู่ที่ 9000 บาท ตอนนี้ระดับ ปวส.ก็อยู่ที่ประมาณ 7000 บาท ส่วนระดับประริญาตรีขึ้นไปเป็น 12000 บาท ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่หันไปเรียนระดับปริญาตรีมากขึ้นกระผมเห็นว่าควรจะเพิ่มอัตราค่าจ้างในระดับ ปวช.-ปวส.ให้สูงขึ้น ปวช. 6500-7000 บาท ส่วน ปวส. 8500-9000 บาท อันเนื่องมาจากค่าครองชีพในปัจจุบันสูงมากกว่าแต่ก่อน กระผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

TOP