Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นลูกจ้างเหมาบริการมา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2549 เงินเดือนเท่าเดิม 8,300 บาท ต้องมีเงินค้ำประกัน 5,000 บาทต่อปี ประกันสังคมไม่มี ลาป่วยก็ไม่ได้ แต่ทำงานมากกว่าคนหลายคนในสำนักงาน ซึ่งในปัจจุบันค่าครองชีพสูงมาก ค่าเช่าห้องก็เกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแล้ว แต่ทำไมกระทรวงแรงงานไม่เห็นใจจ้างเหมาบริการบ้าง หยุดงานเนื่องจากป่วยก็จะหักเงิน ซึ่งความจริงเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้ว จะมีแนวทางไหนที่พอจะปรับเงินเดือนหรือช่วยเหลือจ้างเหมาบ้าง หรือมีแนวทางที่จะปรับให้เป็นพนักงานราชการบ้างได้ไหม

TOP