Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนสอบถามหากกิจการบังคับให้พนักงานมาทำงานในวันแรงงานแห่งชาติ มีความผิดหรือไม่ ตามมาตราได และมีบทลงโทษอย่างไร

TOP