Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรี ดิฉันเป็นนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาคร ได้ไปทำการติดต่อเรื่องใบอนุญาติ และทำตามขั้นตอนของราชการทุกอย่างเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กำหนดดิฉันได้ทำตามที่เจ้าหน้าที่บอก แต่การติดต่อช้ามาก บางคนที่มาทีหลังกลับทำได้เร็ว ดิฉันต้องสอบถามคนที่ไปติดต่อด้วยกันว่าจะทำยังไง ซึ่งเค้าบอกว่าต้องเสียค่าบริการเสริมอีกคนละ1000 บาท ซึ่งดิฉันเองก็งงว่าทำไมต้องเสียนอกจากค่าใช้จ่ายที่กำหนดเพราะหน่วยงานเป็นคนสั่งให้เราทำถูกต้อง และค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว อยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่อยากทำให้ถูกต้องเพราะเสียทั้งขึ้นทั้งร่องแบบนี้

TOP