Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่านรัฐมนตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุุมธานี โดยหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารร่วมกันกระทำการ ออกหนังสือขอเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม ส่งให้กับสถานประกอบการในเขตจังหวัดปทุมธานีกว่า 200 แห่ง และหนังสือออกในระหว่างน้ำเริ่มท่วมบางแห่งในเขตจังหวัดปทูมธานนีแต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรง และในหนังสือดังกล่าวยังระบุว่า ขอรับเป็นเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีของหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี(บัญชีส่วนตัว) ไม่ได้โอนในนามสำนักงาน ปัจจุบันมีบริษัท เสถียรพลาสติก จำกัด นำเช็คเงินสดไปบริจาคแล้ว(ประมาณหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สั่งจ่ายในนามหัวหน้าสำนักงานฯ ตามหนังสือที่ออกไป จึงเรียนมาเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วน…ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า เห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ควรรับเงินบริจาคในนามสำนักงาน ไม่ใช่ส่วนตัว

TOP