Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระผมอยากทราบว่าเพราะอะไรทำไมพนักงานราชการของกรมการจัดหางานถึงได้สัญญาจ้างแค่ 1 ปี ซึ่งแตกต่างจากพนักงานราชการของกรมอื่นๆในกระทรวงแรงานครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการทำงานหน้าที่รับผิดชอบผมคิดว่าหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการของการการจัดหางานก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่ไม่น้อยไปกว่ากรมอื่นๆเลยแต่ทำไมกรมอื่นๆเขาถึงได้ทำสัญญาจ้างให้พนักงานราชการเขาได้ 4 ปี ซึ่งสัญญาจ้างที่พนักงานราชการของกรมการจัดหางานได้ร้บ 1 ปีนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการขอกู้เงินขอสินเชื่ออื่นๆอีกหลายอย่าง เช่นขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงานถ้าพนักงานราชการของกรมการจัดหางานขอกู้ทางสหกรณ์ก็ให้กู้แต่ต้องผ่อนส่งให้หมดในระยะเวลาจ้างงานที่เหลือซื้อของกรมอื่นๆพนักงานราชการสามารถผ่อนส่งได้ถึง 3.5 ปี จะว่าไปแล้วพนักงานราชการบางรายส่งเงินสหกรณ์มากกว่าข้าราชการบางท่านด้วยซ้ำไป กระผมจึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยพิจารณาการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมการจัดหางานด้วยครับ อยู่กระทรวงแรงงานเหมือนกันแต่สิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันสิทธิที่พึงจะได้ไม่เหมือนกันก็ทำให้พนักงานราชการหมดกำลังใจเช่นกันครับท่าน กราบของพระคุณท่านมากครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีเพียงท่านผู้เดี่ยวที่จะช่วยพวกพนักงานราชการที่อยู่ใต้ความปกครองของท่านได้ ขอบคุณครับ

TOP