Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รบกวนสอบถามเรื่องต่อใบอนุญาตทำงาน 1.ใบอนุญาตทำงานหมด20/8/2557 วีซ่าหมด20/8/2557 เราจำต้องใบต่อใบอนุญาติทำงานหลังวันที่20/7/2557 ใช้หรือถ้าไปต่อที่กรมจัดหางานเขาจะต้องลงในใบอนุญาต 2 ปีใช้หรือเปล่าคะเพราะอย่างไรวีซ่าก็ต้องต่อทุก 2 ปี หรือ2.เราจะต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ เสียเงิน100 บาทที่กรมจัดหางานก่อน แล้วจึงจะไปต่อวีซ่า พอได้วีซา 2 ปีกลับมาที่กรมจัดหางานใหม่แล้วจึงต่อใบอนุญาตได้

TOP