Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่องมีอยู่ว่า ดิฉันเรียนจบวิศวะกรรม แล้วมาทำงานในโรงเรียนประจำรัฐบาลแห่งหนึ่ง มาเป็นครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือน 7630 บาท และทำงานตั้งแต่งเวลา 07.00 – 19.00 น. อยากทราบโรงเรียนเอาเปรียบมากเกินไปหรือเปล่า เพราะเวลาทำงานจริงๆ เป็นเวลา 0.800 – 16.00 น. ทำไม่เงินเดือนของ ปริญาตรี ของขั้นตำ อยู่ที่ 7630 บาท จริงๆ หรือค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ

TOP