Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ เรียน ฯพณฯ เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน รายละเอียดตามหนังสือแนบท้าย

TOP