Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง ประกันสังคมไม่ยอมออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นาย ดำรงค์ เกื้อกูล ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริการสถานพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เนื่องจากกระผมได้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่ากระผมป่วยเป็นโรค ไวรัส ตับอักเสบ c และเนื่องจากตัวยาที่ใช้ในการรักษามีราคาสูงมาก จึงทำให้ทางโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ยอมที่จะรักษาตัวกระผม โดยที่ทางโรงพยาบาลได้อ้าวว่าทางประกันสังคมไม่ยอมออกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ เพราะว่าราคาตัวยาที่ใช้ในการรักษานั้นสูงมาก และทางโรงพยาบาลยังได้อ้างว่า ทางประกันสังคมได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้ทางโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นจำนวนเงินแค่ เพียง1500 บาท ต่อ1คน/1ปี และทางโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้บอกต่อมาอีกว่า โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีรับภาระค่าใช่จ่ายในการรักษาไม่ไหวและทำให้ทางโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ยอมที่จะรักษาโรค ไวรัส ตับอักเสบ c ให้กระผม กระผมจึงร้องเรียนมาเพื่อให้ ท่านรัฐมนตรี ได้รับทราบและช่วยพิจรณาดำเนินการตรวจสอบลงไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องให้กระผมหน่อย เพราะตอนนี้กระผมเดือดร้อนอย่างหนักเพราะไม่มีเงินที่จะนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาล ด้วยความเคารพอย่างสูง

TOP