Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แรงงานต่างด้าวที่พม่าไม่รับรอง หรือพิสูจน์สัญชาติไม่ผ่าน มีขบวนการอย่างไรต่อไป

TOP