Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ในสัญญาระบุว่าต้องลาออกก่อน1เดือนจึงจะรับเงินประกันคืนได้ แต่ถูกเลิกจ้างเพราะสอบไม่ผ่านอยากทราบว่าจะได้รับเงินประกันคืนหรือเปล่า

TOP