Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1. โครงสร้างแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากโครงสร้างของเยอรมันอย่างไร 2. ท่านคิดว่าโครงสร้างแรงงานสัมพันธ์ของประเทศใด ที่น่าจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ เพราะเหตุใด

TOP