Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

15วันแล้วผมยังไม่ได้รับคำตอบจากท่าน ไม่ทราบว่าอัพเดทกันไปถึงไหนแล้ว รู้ไหมว่าผมจะตายอยู่แล้ว เงินไม่มีติดตัวเลย

TOP