Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Work Permit จากนายจ้างคนเก่า ยังไม่หมดอายุ จะทำงัยค่ะ นายจ้างคนใหม่ถึงจะขอ Work Permit ได้

TOP