Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นโยบายเน้นหนัก

……………………………………………………………………………….
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2232 1269

หัวข้อ


Download


นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
TOP